Privacy verklaring

Hoe gaan we om met persoonsgegevens

Doel verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

We streven naar een gebruiksvriendelijke en optimaal werkende website. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij anonimiseren deze gegevens zo veel mogelijk. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Het is niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, maar u helpt ons er heel erg mee wanneer u er wel voor kiest om uw geanonimiseerde gegevens met ons te delen.

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Daarnaast verwerken we persoonsgegevens voor:

 • Verzending van nieuwsberichten
 • Bellen of e-mailen in verband met onze dienstverlening
 • Het afleveren van diensten en te informeren over voortgang en wijzigingen diensten;
 • Facturatie en afhandeling van betalingsverkeer.

 

Overzicht gegevens

De volgende persoonsgegevens verwerken wij handmatig en/of geautomatiseerd:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Locatiegegevens/adres
 • Factuurgegevens
 • Gegevens over activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Overige gegevens die actief worden verstrekt, bijvoorbeeld via correspondentie en telefoongesprekken, waaronder bijvoorbeeld energieverbruiken, gebouwgegevens.

 

Beveiliging

We nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De verbinding naar de webserver is bijvoorbeeld beveiligd met een SSL certificaat en de volledige back-ups van alle websitegegevens worden weggeschreven op een tweetal locaties. Wij gaan hier vertrouwelijk mee om, geheel volgens de door richtlijnen voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensbeheer

Het beheer van persoonsgegevens ligt bij ons, wij zijn de verantwoordelijke partij en zorgen ervoor dat uw gegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt. Wij verkopen geen gegevens aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeengekomen diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We sluiten een bewerkersovereenkomst af met bedrijven die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Dit houdt in dat wij gegevens bewaren totdat onze samenwerking wordt beëindigd, of totdat we uw vraagstuk hebben afgehandeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Transparantiebeginsel

Wilt u graag uw persoonsgegevens inzien, of wijzigen – indien deze niet correct zijn? Of wilt u uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken, dan wel bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan schriftelijk contact met ons op.

Aanpassen privacy policy

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy aan te passen. Wijzingen worden altijd op deze website gepubliceerd.