Voorwaarden

Welke voorwaarden zijn van toepassing bij een overeenkomst?

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden is de DNR 2011 (voluit: De Nieuwe Regeling 2011, eerste herziening juli 2013) van toepassing zoals meegestuurd met de offerte. De opdrachtgever verklaart met ondertekening van de offerte een exemplaar van de DNR 2011 te hebben ontvangen. De DNR 2011 is direct in te zien en tevens te downloaden via deze link.

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Leveringen en leveringstermijn zijn in nader overleg tenzij overeengekomen in de ondertekende overeenkomst.

Alle prijzen/bedragen genoemd in offerten, schriftelijke correspondentie en mondelinge informatie-uitwisseling zijn exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

De facturering vindt plaats volgens het schema in de offerte dan wel de ondertekende overeenkomst. Indien geen factureringsschema is overeengekomen geldt: facturering 100% bij opdracht.

Betaling van de factuur geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum, onder vermelding van factuurnummer op het rekeningnummer zoals gespecificeerd in de factuur.